Download algemene voorwaarden

Algemene Levervoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Carino Sieraden en haar aanverwante webwinkels (hierna: Carino Sieraden). Bij het plaatsen van uw bestelling ontvangt u deze algemene levervoorwaarden als PDF bijlage per e-mail samen met uw bestelbevestiging.
Punt 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Carino Sieraden, en op alle met Carino Sieraden gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Carino Sieraden deze schriftelijk heeft aanvaard.
Punt 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Carino Sieraden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Carino Sieraden behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Carino Sieraden. Carino Sieraden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Carino Sieraden een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee.
Punt 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn inclusief btw en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien Carino Sieraden haar vordering ter incasso uit handen geeft, is koper/opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen 25% van het totale factuurbedrag incl. BTW, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Carino Sieraden om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijk kosten te vorderen. Indien koper/opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Carino Sieraden gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of van andere, al dan niet daarmee samenhangende overeenkomsten met koper/opdrachtgever op te schorten dan wel te ontbinden. Indien Carino Sieraden de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe Carino Sieraden het recht heeft, is koper/opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Carino Sieraden
Punt 4. Levering
De door Carino Sieraden opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper/opdrachtgever Carino Sieraden schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper/opdrachtgever. De levering van de producten geschiedt via een vervoerder naar keuze van Carino Sieraden en anders dan vermeld volgens door hun vastgelegde tarieven. Afhalen bij Carino Sieraden is op afspraak ook mogelijk door de week tijdens kantooruren.
Punt 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op koper/opdrachtgever, indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Carino Sieraden verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat over op de koper/opdrachtgever op het tijdstip van de aflevering aan hem.
Punt 6. Eigendomsrechten van derden
Koper/opdrachtgever accepteert volledig en onvoorwaardelijk alle intellectuele, industriële en eventueel andere eigendomsrechten, die rusten op de door Carino Sieraden geleverde producten en diensten. Carino Sieraden garandeert niet dat de aan koper/opdrachtgever geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.
Punt 7. Reclames en aansprakelijkheid
Koper/opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien koper/opdrachtgever van mening is dat niet het geval is, dient hij Carino Sieraden binnen 14 dagen na aflevering bij aangetekende brief of per e-mail daarvan in kennis te stellen. Indien koper/opdrachtgever heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Carino Sieraden het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan koper/opdrachtgever te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade. Indien koper/opdrachtgever jegens Carino Sieraden aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven. Indien koper/opdrachtgever het product niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen drie dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan Carino Sieraden mededeling te doen en het product te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper/opdrachtgever.
Punt 8. Communicatie e.d.
Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen koper/opdrachtgever en Carino Sieraden is Carino Sieraden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Carino Sieraden is.
Punt 9. Persoonsgegevens
Carino Sieraden zal de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling is Carino Sieraden bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Carino Sieraden heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden. Tenzij koper/opdrachtgever uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van Carino Sieraden . De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van Carino Sieraden af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper/ opdrachtgever en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Carino Sieraden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel dat is ontstaan door het (onjuist) gebruiken van de producten.
Punt 10. Overmacht
Onverminderde overige haar toekomende rechten heeft Carino Sieraden in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. Carino Sieraden in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Carino Sieraden kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
Punt 11. Gebruik voorwaarden
Koper/opdrachtgever kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat Carino Sieraden van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast. Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Carino Sieraden vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling.
Punt 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld en op alle met Carino Sieraden gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Carino Sieraden deze schriftelijk heeft aanvaard.
Punt 13. Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op overeenkomsten met particuliere klanten van Carino Sieraden. U kunt wanneer een bestelling bij Carino Sieraden tot stand komt via telefoon, e-mail of webshop gebruik maken van uw wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag dat u, of een vooraf door u aangewezen derde partij:
 • a)           het product heeft ontvangen; of
 • b)           als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • c)            als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • d)           bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Punt 14. Verplichtingen tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken en bekijken voor zover nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het dragen van de producten is uitdrukkelijk uitgesloten van deze beoordeling. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken, passen en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer het product of de verpakking hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. Wij zullen geconstateerde waardevermindering in geval van retourzending verrekenen met het te crediteren aanschafbedrag.
Punt 15. Uitoefening van het Herroepingsrecht
 • Wanneer u gebruik wilt maken van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan ons. Dit mag via het bijgevoegde modelformulier onderaan deze voorwaarden schriftelijk of per e-mail. Vervolgens stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping. Bij het terugsturen zorgt u ervoor het product met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voorts zijn de volgende bepalingen van toepassing:
 • a.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
 • b.           U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij u expliciet melden dat wij deze kosten zelf dragen.
Punt 15. Onze verplichtingen bij Herroeping
 • 15.1. Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in goede staat alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten.
 • 15.2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt bij uw bestelling, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
 • 15.3. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Punt 16. Uitsluiting Herroepingsrecht
 • a.            Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn. Zoals foto en tekst sieraden/artikelen.
 • b.           Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • c.            Verzegelde producten die om redenen van verkeersveiligheid, gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • d.           Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Punt 17. Klachten en Garantieafhandeling
Wanneer u een klacht hebt kunt u zich richten tot onze klantenservice. Dit kan per mail of telefonisch. Wij proberen tijdens kantooruren altijd binnen 48 uur te reageren op uw klacht .Wanneer u een geschil hebt met onze klantenservice waarbij uw klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost kunt u zich richten tot Europese Onlinegeschillenbeslechting om door dit door de Europese Unie opgerichte orgaan te laten beoordelen of uw klacht niet juist door Carino Sieraden is afgehandeld.